Otázky a odpovede

Kto určuje výšku ceny tepla ?
Rozhodnutie o výške ceny tepla pre daný rok vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Samostatne pre fixnú zložku ceny tepla a variabilnú zložku ceny tepla. Dodávateľ môže následne rozhodnúť o jej znížení, nesmie ju však prekročiť. Po skončení kalendárneho roka sa v ročnom zúčtovaní použije tzv. skutočná cena tepla na základe skutočných nákladov na výrobu a dodávku tepla. Táto však opäť nesmie byť vyššia ako cena stanovená v rozhodnutí URSO.

Ako sa určuje výška fixnej zložky ceny tepla ?
Výška fixnej zložky ceny tepla sa určuje ako súčin tzv. regulačného príkonu odberného miesta a fixnej ceny tepla schválenej rozhodnutím URSO pre daný rok . Stanovenie výšky regulačného príkonu sa vykonáva vopred a to v ročnej objednávke tepla podľa postupu uvedeného v aktuálnych predpisoch URSO ( Vyhláška 248/2016) a vychádza zo skutočnej spotreby tepla v poslednom ukončenom roku.

V akých jednotkách sa udáva spotreba tepla na merači tepla a cena tepla ?
Spotreba tepla ( údaj z merača tepla) sa udáva v kilowathodinách kWh alebo v starších jednotkách gigajouloch GJ. Prepočet spotreby tepla z GJ na kWh je určený prevodným koeficientom : 1GJ = 277,7778 kWh.

Fixná zložka ceny tepla sa udáva v €/ kW a variabilná zložka ceny tepla v €/kWh.