Otázky a odpovede

Kedy sa končí vykurovacia sezóna?

Blíži sa koniec vykurovacej sezóny.

31. mája sa oficiálne končí vykurovacia sezóna.

Podľa vyhlášky sa prestane kúriť, keď priemerná denná teplota dosiahne úroveň 13 stupňov dva dni po sebe.

Čo robiť, ak sa ochladí po vypnutí radiátorov? Prečo cez leto dva týždne netečie teplá voda? Budem mať preplatok alebo nedoplatok za rok 2021?

    Ak sa vonku ochladí aj po oficiálnom ukončení vykurovacej sezóny, HES, s.r.o.  je schopná vykurovanie pre odberateľov obnoviť. Je však potrebné, aby správca o obnovenie dodávky tepla oficiálne požiadal dodávateľa tepla. To isté platí aj pre predčasné ukončenie vykurovacej sezóny.

    Po skončení vykurovacieho obdobia začína HES, s.r.o. realizovať plánované opravy a odstávky zariadení. Vykonávajú sa aj ďalšie, zákonom stanovené, prehliadky a revízie tepelnotechnických zariadení, čo môže spôsobiť odstávku teplej vody v lete.

    V ročnom vyúčtovaní pre odberateľov HES, s.r.o. za rok 2021 je prenesený záväzok spoločnosti Chemes, a.s. Humenné, a to  zníženie ceny o 2,5% oproti schválenej cene ÚRSO-m. Vo všeobecnosti našich odberateľov čakajú dobropisy.

Dobrá rada: Prvým krokom po skončení vykurovacieho obdobia sa odporúča nastaviť termostatickú hlavicu na najvyšší stupeň, tj. úplné otvorenie ventilu. Znižuje sa takto opotrebenie ventilu a tým sa predlžuje jeho životnosť. V priebehu opráv a revízií zariadení pre dodávku tepla pri letných odstávkach sa prípadné nečistoty neusádzajú v potrubí a ich plynulé odplavenie znižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu pri zahájení ďalšej vykurovacej sezóny.

Otázky a odpovede k žiadostiam o poskytnutie informácii podľa zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Otázka č. 1

-   PhDr. Jana Vaľová sa pýta v súvislosti so "schránkovaním" letáka firmy Chemes, s.r.o. o cene tepla TU.

-   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. odpovedá na otázky týkajúce sa "schránkovania" letáka firmy Chemes, s.r.o. o cene tepla TU.

Otázka č. 2

- PhDr. Jana Vaľová sa pýta otázky týkajúce sa nájmu a sídla spoločnosti TU.

- Humenská energetická spoločnsoť, s.r.o. odpovedá na otázky týkajúce sa nájmu a sídla spoločnosti TU.

Otázka č. 3

- Tereza Tvarošková sa pýta otázky týkajúce sa faktúr a ich platieb spoločnosti CHEMES, a.s. TU

Otázka č. 4

- Mgr. Kristína Kusíková sa pýta otázky týkajúce sa faktúr a platieb spoločnosti CHEMES, a.s. TU

Kedy sa začína a končí vykurovacia sezóna ?
Začiatok vykurovacej sezóny je stanovený podľa Vyhlášky MInisterstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.Z. od 1. septembra do 31. mája nasledujúceho roka. Prakticky však dodávateľ začne dodávať teplo na vykurovanie, ak:

a) vonkajšia priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C,

b) podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej tepoloty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Dodávateľ naopak preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13°C.

V prípade Humenného je táto podmienka zabezpečená automatickou reguláciou na domových výmennikových staniciach ( DOST ). Ak prekročí vonkajšia teplota 13°C kúrenie sa vypne, ak klesne pod 13°C kúrenie sa zapne.

Kto určuje výšku ceny tepla ?
Rozhodnutie o výške ceny tepla pre daný rok vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Samostatne pre fixnú zložku ceny tepla a variabilnú zložku ceny tepla. Dodávateľ môže následne rozhodnúť o jej znížení, nesmie ju však prekročiť. Po skončení kalendárneho roka sa v ročnom zúčtovaní použije tzv. skutočná cena tepla na základe skutočných nákladov na výrobu a dodávku tepla. Táto však opäť nesmie byť vyššia ako cena stanovená v rozhodnutí URSO.

Ako sa určuje výška fixnej zložky ceny tepla ?
Výška fixnej zložky ceny tepla sa určuje ako súčin tzv. regulačného príkonu odberného miesta a fixnej ceny tepla schválenej rozhodnutím URSO pre daný rok . Stanovenie výšky regulačného príkonu sa vykonáva vopred a to v ročnej objednávke tepla podľa postupu uvedeného v aktuálnych predpisoch URSO ( Vyhláška 248/2016) a vychádza zo skutočnej spotreby tepla v poslednom ukončenom roku.

V akých jednotkách sa udáva spotreba tepla na merači tepla a cena tepla ?
Spotreba tepla ( údaj z merača tepla) sa udáva v kilowathodinách kWh alebo v starších jednotkách gigajouloch GJ. Prepočet spotreby tepla z GJ na kWh je určený prevodným koeficientom : 1GJ = 277,7778 kWh.

Fixná zložka ceny tepla sa udáva v €/ kW a variabilná zložka ceny tepla v €/kWh.