Sadzobník úhrad

Sadzobník úhrad:

Cenová položka
1. Žiadosti o vyjadrenie k existencii energetických sietí a zariadení. 30 €
2. Žiadosti o prekládku/energetických sietí a zariadení. 30 €

Ceny sú uvedené s DPH - 30 €.

Platí od 01.01.2024