O nás

Profil spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je nákup, distribúcia, predaj tepla a teplej úžitkovej vody konečným spotrebiteľom v meste Humenné. Humenskú energetickú spoločnosť, s.r.o. vlastní Mesto Humenné (100 %) .

História

Spoločnosť vznikla v roku 1996 ako spoločný podnik za účasti výrobcu tepla CHEMES, a. s. Humenné, vlastníka rozvodov systému centrálneho zásobovania teplom mesta Humenné a správcu tepelných rozvodov Energobytu Humenné s. r. o. Hlavným zámerom vzniku tejto spoločnosti bolo spoločne koordinovať prevádzku a ďalší rozvoj Systému centrálneho zásobovania teplom v Humennom, a to od samotnej výroby tepla až po jeho distribúciu ku konečnému odberateľovi (obyvateľstvo, inštitúcie a firmy pôsobiace v meste Humenné).

 • 1999 – 2001 – príprava energetických štúdií a predloženie strategických zámerov v oblasti zásobovania mesta teplom do mestského zastupiteľstva
 • 2001 – 2005 – modernizácia a rekonštrukcia Systému centrálneho zásobovania teplom ( CZT ) – prechod na reguláciu tepla a teplej vody priamo v mieste spotreby – inštalácia Domových odovzdávacích staníc tepla DOST
 • 2006 – schválenie Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky (uznesenie č.420 z 21.11.2006) a hlavné investičné opatrenia zamerané na rekonštrukciu distribučnej siete tepla :
  • O1: výmena primárneho rozvodu tepla k sídlisku Pod Sokolejom,
  • O2: výmena sekundárnych rozvodov tepla v okruhoch okrskových OST,
  • O3: inštalácia výmenníkov tepla pre vykurovanie do súčasných domových OST,
 • 2006 -2010 - realizácia investícií do rekonštrukcie systému CZT v zmysle prijatej Koncepcie rozvoja
  • rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla
  • výmena meračov tepla
  • rekonštrukcia okrskových OST
 • 2011 - 2016 - vlastník tepelných rozvodov, mesto Humenné, nedodržuje nájomnú zmluvu - zastavil investície do rekonštrukcie tepelných rozvodov CZT
  • mesto neinvestuje do obnovy svojho majetku – tepelných rozvodov v meste Humenné
  • zhoršovanie fyzického stavu rozvodov tepla v meste, rast havárií a porúch, rast tepelných strát v rozvodoch
  • nájomné, ktoré HES platí za prenájom tepelných rozvodov mesto Humenné používa na iné účely a nevracia ho do Systému CZT
  • 2020 - v auguste 2020 došlo k nadobudnutiu 100%-ného obchodného podielu v HES Mestom Humenné
Štatutárny orgán : Ing. Milan Bavoľár - konateľ
  Ing. Martin Lichman - konateľ
Vedenie firmy : Ing. Milan Bavoľár – riaditeľ