Informácie

  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov EU -

kód projektu 3100041AWW2,

Výzva na predkladanie ponúk (stavebné práce) zverejnená 18.augusta 2023: https://portal.e-lena.sk/#/public/order/64de0fe3f47f0614c8304d1b

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená 06.04.2023 "Oprava a ciachovanie meračov na obdobie od 01.06.2023 - 31.05.2025": Výzva na predkladanie ponúk, Príloha č.1 Návrh na plnenie kritériíPríloha č.2 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a etickému kódexu uchádzača, Príloha č.3 Zmluva o dielo.

   Výzva na predkladanie ponúk zverejnená 06.mája 2022 "Oprava a ciachovanie meračov na obdobie od 01.06.2022 - 31.05.2023": Výzva na predkladanie ponúk, Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií, Príloha č.2 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a etickému kódexu uchádzača, Príloha č.3 Zmluva o dielo.

Verejné obstarávania : Výzva "Projektová dokumentácia - Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v Humennom - 2. etapa - Horúcovod JUH"

   Výzva na predkladanie ponúk -  prieskum trhu zverejnená 25.11.2021: Výzva na predkladanie ponúk, Príloha č.1 Opis predmetu zákazky, Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií, Príloha č.3 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a etickémui kódexu uchádzača, Príloha č.4 Zmluva o dielo 

Výzva Ciachovanie 21/22,

   Výzva na predkladanie ponúk ( stavebné práce) zverejnená 24.mája 2021 : Výzva na predkladanie ponúk, Príloha č.1 zadanie časť VS22, Prílohe č.1 zadanie časť EB3, Prílohy č.2 -5, Príloha č.6 Návrh zmluvy o dielo , Projektová dokumentácia časť VS22, Projektová dokumentácia časť EB3 

 

Verejné dokumenty:

Transparentné mesto - Zmluvy, faktúry a objednávky - do 31.03.2022

- Objednávky - objednávky tepla na rok 2023, 2024

- Faktúry:

2022 - 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/202210/2022, 11/2022, 12/2022

2023 - 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

2024 - 01/2024, 2/2024, 3/2024, 04/2024, 05/2024

Grafika porovnania marže Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o. s inými distribútormi vo verejných podnikoch TU.

Rozhodnutia URSO o cene tepla : 2012, 2013, 2014, 2015a16, 2017, 20182018-2, 2019 , 2020, 2021, 2022, 2023, 2023, 2024

Informácie o právach a povinnostiach odberateľov :

Štandardy kvality za rok : 2015, 2016,  2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,

Faktor primárnej energie :  CZT 0,71216, Plyn kotolńa 0,66739

Koncepcia rozvoja Mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky

Užitočné linky :
CHEMES,a.s. Humenné: http://www.chemes.sk
Mesto Humenné: http://www.humenne.sk
Energobyt s.r.o. Humenné: http://www.energobythe.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví: http://www.urso.gov.sk/
Slovenská inovačná a energetická agentúra: http://www.siea.sk
Slovenský zväz výrobcov tepla: www.teploslovenska.sk