Informácie

Transparentné mesto - Zmluvy, faktúry a objednávky, 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov EU -
kód projektu 3100041AWW2

Verejné obstarávania : Výzva "Projektová dokumentácia - Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v Humennom - 2. etapa - Horúcovod JUH"

   Výzva na predkladanie ponúk -  prieskum trhu zverejnená 25.11.2021: Výzva na predkladanie ponúk, Príloha č.1 Opis predmetu zákazky, Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií, Príloha č.3 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a etickémui kódexu uchádzača, Príloha č.4 Zmluva o dielo 

Výzva Ciachovanie 21/22,

   Výzva na predkladanie ponúk ( stavebné práce) zverejnená 24.mája 2021 : Výzva na predkladanie ponúk, Príloha č.1 zadanie časť VS22, Prílohe č.1 zadanie časť EB3, Prílohy č.2 -5, Príloha č.6 Návrh zmluvy o dielo , Projektová dokumentácia časť VS22, Projektová dokumentácia časť EB3 

 

Rozhodnutia URSO o cene tepla : 2012, 2013, 2014, 2015a16, 2017, 20182018-2, 2019 , 2020

Informácie o právach a povinnostiach odberateľov :

Štandardy kvality za rok : 2015, 2016,  2017, 2018, 2019, 2020

Faktor primárnej energie :  CZT 0,71216, Plyn kotolńa 0,66739

Koncepcia rozvoja Mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky

Užitočné linky :
CHEMES,a.s. Humenné: http://www.chemes.sk
Mesto Humenné: http://www.humenne.sk
Energobyt s.r.o. Humenné: http://www.energobythe.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví: http://www.urso.gov.sk/
Slovenská inovačná a energetická agentúra: http://www.siea.sk
Slovenský zväz výrobcov tepla: www.teploslovenska.sk